0

گواهی نامه ثبت طرح صنعتی

میز همراه اشوان میزی همه کاره سیار و کوچکی است است که به عنوان میز مطالعه، میز تحریر، میز نماز، میز مسافرت، بالشت مسافرتی، میز غذای بیمار، میز غذا تک نفره مورد استفاده می باشد.