0

۱) خاموش شدن سیگار در عرض چند ثانیه بدون دخالت دست

۲) دسته نگهدارنده برای نصب بر روی درب خودرو، تراس و مکان های عمومی

۳) کاهش مصرف سوخت در جاده

۴) جلوگیری از انتشار و پراکندگی خاکستر و آلودگی روی سطوح

۵) از بین برنده بوی نامطبوع ناشی از سوختن فیلتر در فضاهای بسته

۶) کمک به حفظ پاکیزگی و تداوم محیط زیست